ติดต่อเรา

PC030929   PC030928

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

361  หมู่ 3  ตำบลโพธิ์พระยา  อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  72000

โทรศัพท์  08-1942-8861      โทรสาร  0-3544-0588

www.otep-spb.go.th

E-mail :  suphanburi@otep.mail.go.th