การอบรม “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวินัยทางการเงิน ครั้งที่ 2”

นายเอกศักดิ์  คงตระกูล
รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
เป็นประเปิดการอบรม
“โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวินัยทางการเงิน ครั้งที่ 2”
ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2559
ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี

FPUyQy7Vmh_1465891314