ดร.พิษณุ ตุลสุข รับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจการราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ท่านเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 ในวันดังกล่าวนี้ ได้มีการรับมอบงาน สกสค. จากนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ณ ห้องเทพหัสดิน

ferbQKRed0_1475032873  xxRHxtf5bd_1475032874   pgBZe4kPrX_1475032874

nEMrAQhc3i_1475032873   kGSuKy9AD1_1475032874  SKOqC5mwJk_1475032874