การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2560 คณะวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ดำเนินการวิจัย เรื่อง การสร้างภาพลักษณ์ขององค์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อทำแบบสอบถามและการเข้าเก็บข้อมูลเชิงลึก เพื่อศึกษาและนำเสนอแนวทางการสร้างภาพลักษณ์องค์กรของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.โดยมีนายธำรงค์  น่วมศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธาน  ร่วมชี้แจงนโยบายและข้อสงสัยให้แก่สมาชิกทราบ ซึ่งสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เชิญตัวแทนแต่ละสังกัดที่เป็นสมาชิกเพื่อเข้าร่วมการเก็บข้อมูลเชิงลึก จำนวน 10 ราย ได้แก่ 1. ข้าราชการบำนาญ  2. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  4. สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  5. สำนักงานคณะกรรมการการาชีวศึกษา  6. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  8. กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  9.กระทรวงวัฒนธรรม  10. อื่นๆ  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

P6214824   P6214856   P6214873   P6214883   P6214884   P6214876  P6214888   P6214890   P6214892   P6214894   P6214897    P6214932   P6214902   P6214904   P6214907   P6214910  P6214911   P6214913   P6214914  P6214917   P6214923   P6214950   P6214960   P6214957   P6214973   P6214976   P6214979   P6214999   P6215004   P6214987   P6215013   P6215014   P6215015   P6215016   P6215017   P6215019   P6215021   P6215025   P6215026   P6215029