การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับ

การพัฒนาดำเนินการด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพและผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยดังต่อไปนี้

http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/AUpZwscDvu_1484620311.pdf