“ครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้”

โครงการครูช่วยครู “ครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้” เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564  นายทองใบ  โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมนายชัยวัฒน์ ดิษฐ์กระจัน และนายชาญชัย  ดาบสมุทร ครูอาสาอำเภอเมือง  ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จำนวน 5 ราย 1.นายธีระทัศน์  จิระไชยาบูรณ์  2.นางกฤษณา  ป้อมทอง  3.นายจิตรา  มีแก้วน้อย  4.นางกองสิน  โพธิ์รัง  5.นายปลื้ม  สุนทรวิภาต ครูอาสาได้พูดคุยให้กำลังใจและมอบเครื่องเวชภัณฑ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

416197 446603 446610 446616 S__1343500S__1343499