“ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู”อำเภอเดิมบางนางบวช

โครงการครูช่วยครู “ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู” เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 นายสุทธิพล นาคทอง ,นางงามตา เพชรคอน , นางทัศยา น้ำเพชร , นายสุทิน ศรีโมรา ,นางศิริพร จารุทรรศน์ และนางราณี ศรีโมรา ครูอาสาอำเภอเดิมบางนางบวช ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จำนวน 6 ราย คือ1.นายอภิวัช ขาวจันทร์ เป็นอัมพฤกษ์ 2.นายบุญชู ศรีบัวทอง ป่วยโรคไตระยะที่ 5 3.นางมาลี ช้างงาม ป่วยเส้นเลือดในสมองแตก 4.นายสมจิต ปรอดฤทธิ์ เป็นมะเร็งขา 5.นางอรอนงค์ พชรบรรยง ป่วยเป็นพาร์กินสัน เดินไม่ได้ 6.นายวิชัย ขาวจันทร์ ป่วยปอดติดเชื้ออย่างรุนแรง ครูอาสาได้พูดคุยให้กำลังใจและมอบเครื่องเวชภัณฑ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

S__44089566 S__44089569 S__44089572 S__44089579 S__44089581 S__44089561