“ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู” อำเภอบางปลาม้า

โครงการครูช่วยครู “ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู” เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 นายมนัส รอดทัศนา ,นางกัญญารัตน์ ถนอมพล และนางคำสอน แสงวิเวก ครูอาสาอำเภอบางปลาม้า ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จำนวน 2 ราย คือ 1.นางอำนวย เปี่ยมปรีชา 2.นายอุดม รูปขำดี ป่วยเป็นอัมพฤต ได้พูดคุยให้กำลังใจและมอบเครื่องเวชภัณฑ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

605953 605956 605960 605975 605977 605982