“ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู”

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการ “ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดูแลครูและบุคลากรทางศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรีที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียงและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยมีวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอเมืองให้ความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกวิธี พร้อมมอบเครื่องเวชภัณฑ์ให้กับตัวแทนครูอาสาแต่ละอำเภอเพื่อไปทำหน้าที่ในการดูแลเพื่อนครู ฟื้นฟูสภาพจิตใจ พบปะพูดคุย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป ซึ่งมีครูจิตอาสาและผู้ดูแลผู้ป่วยเข้าร่วมประชุมจำนวน 62 คน ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA