“ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู”

โครงการครูช่วยครู “ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู” เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายมนัส รอดทัศนา ,นางจุฬารัตน์ โพธิ์ประดิษฐ์ , นางกัญญารัตน์ ถนอมพล , นางนุศรา เอี่ยมนวรัตน์ , นางต้องจิต โสมะภีร์ และนางคำสอน แสงวิเวก ครูอาสาอำเภอบางปลาม้า ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จำนวน 1 ราย คือ 1.นางอำนวย เปี่ยมปรีชา  กระดูกแตก/หัก ติดเตียง ได้พูดคุยให้กำลังใจและมอบเครื่องเวชภัณฑ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

425042        425050