“ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู”

โครงการครูช่วยครู “ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู” เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564 นายมนัส รอดทัศนา , นายสมศักดิ์ น้ำใจดี ,นางจุฬารัตน์ โพธิ์ประดิษฐ์ , นางกัญญารัตน์ ถนอมพล , นางนุศรา เอี่ยมนวรัตน์ , นางต้องจิต โสมะภีร์ และนางคำสอน แสงวิเวก ครูอาสาอำเภอบางปลาม้า ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จำนวน 7 ราย คือ 1.นายจำลอง วงศ์เสถียร  ป่วย  2.น.ส.สุนี ทัศนสุวรรณ  ติดเตียง 3.นายสุภาพ สังข์เสือโพธิ์  มะเร็ง  4.นายพิสัย บุญประกาสิต  ป่วย  5.นายสมเดช มวลเสียงใส  เส้นเลือดในสมองตีบ,อัมพฤกษ์  6. นางกาญจนา ทับทิมทอง  ติดเตียง  7.นางพรรณพิมล ลอยลิ่ว  เส้นสมองด้านขวาตีบ,อัมพาต ได้พูดคุยให้กำลังใจและมอบเครื่องเวชภัณฑ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

275430        275431

275432      275433 275435          275436 275437 275438