“ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู”

โครงการครูช่วยครู “ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู” เมื่อวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2564 นายมีชัย ศิลปรัตน์ และนายมงคล จินตนประเสริฐ ครูอาสาอำเภอดอนเจดีย์ ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จำนวน 3 ราย คือ 1.นายบุญส่ง พักตร์เพียงจันทร์ ชราภาพ 2.นายบุญลือ สนธิเณร ชราภาพ 3.นายสุชิน โภชฌงค์ ป่วย ได้พูดคุยให้กำลังใจและมอบเครื่องเวชภัณฑ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

186064 186065 186070 186071 187081 187083