ประชุมข้าราชการบำนาญกลุ่มอำเภอเดิมบางนางบวช

วันที่  6  มกราคม  2561  นายทองใบ  โฉมงาม  ผู้อำนวยการการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์แก่ข้าราชการบำนาญกลุ่มอำเภอเดิมบางนางบวช จำนวน 200 คน  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

P2066442 P2066444 P2066445 P2066446 P2066457 P2066458 P2066459 P2066468 P2066494 P2066501 P2066507 P2066516 P2066523 P2066524 P2066529 P2066548 P2066542