ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณาเรื่อง แจ้งสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม และการจัดกิจกรรมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

ประชุมกรรมการ_๑๙๐๓๒๖_0003 ประชุมกรรมการ_๑๙๐๓๒๖_0005 ประชุมกรรมการ_๑๙๐๓๒๖_0010 ประชุมกรรมการ_๑๙๐๓๒๖_0014

ประชุมกรรมการ_๑๙๐๓๒๖_0015  ประชุมกรรมการ_๑๙๐๓๒๖_0001