ประชุมคณะกรรมการ สกสค.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 9/2560

วันที่ 25 กันยายน 2560 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9/2560 พร้อมมอบดอกไม้แด่ นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ซึ่งเกษียณอายุราชการ

P9254727   P9254726   P9254719   P9254728   P9254729