ผ่านไปด้วยดี…กับการประเมิน ผอ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ในรอบระยะเวลา 6 เดือน

เมื่อวันที่ 16  มิถุนายน 2560 คณะประเมิน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. นำโดย 1. นายสุทิศ   ทองสนิทกาญจน์   2. นายชลิต  เพชรรัตน์   3. นายทรงศักดิ์  ศิริจร และ 4. นางสาวนิลุวรรณ  สุทธิ เข้าประเมินงานในรอบระยะเวลา 6 เดือน

P6164496    P6164500   P6164519   P6164527   P6164531   P6164536   P6164537   P6164553   P6164554   P6164546   P6164568   P6164608   P6164610   P6164631