พบปะสมาชิกอำเภอบางปลาม้า

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25  มิถุนายน 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนายทองใบ  โฉมงาม และเจ้าหน้าได้ออกพบปะสมาชิกเพื่อตรวจสอบสิทธิระบุทายาทและตรวจสอบทะเบียนประวัติของสมาชิกให้ถูกต้องครบถ้วน  ณ ห้องประชุม ดร.วินัย  สารสุวรรณ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”

P6255162   P6255191  P6255171   P6255184   P6255153   P6255163   P6255172   P6255170   P6255205   P6255215   P6255207   P6255225   P6255210   P6255221   P6255224   P6255220 P6255222