พบปะสมาชิกและให้ความรู้เกี่ยวกับ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

วันที่ 12  กรกฎาคม 2560  นางอุษา  ฉัตรเที่ยง นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ ได้ออกประชาสัมพันธ์ชี้แจ้งสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. แก่เพื่อนครูกลุ่มโรงเรียนรอยพระพุทธบาท  ณ เทศบาลตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง

P7125461   P7125452   P7125471   P7125478   P7125496   P7125500   P7125481   P7125506