พบปะสมาชิกและให้ความรู้เกี่ยวกับ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นางอุษา ฉัตรเที่ยง นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ออกประชาสัมพันธ์ชี้แจ้งสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. แก่เพื่อนครูกลุ่มโรงเรียนพระยาจักร ณ โรงเรียนยางยี่แส อำเภออู่ทอง

P7175531   P7175536   P7175538   P7175544   P7175550   P7175549   P7175543   P7175546   P7175564   P7175569   P7175572   P7175573   P7175574   P7175578   P7175580   P7175582   P7175584   P7175586