มอบทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ

เมื่อวันที่ 16  มกราคม  2561  นายทองใบ  โฉมงาม ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี  มอบทุนการศึกษามุลนิธิทวี บุณยเกตุให้แก่เด็กหญิงกัลยา  ศรีบุญเพ็ง  นักเรียนโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์ ” จำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

P1195876 P1195877