มอบรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชาประจำปี 2560

เมื่อวันที่  16  มกราคม  2561 มีการมอบรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชาประจำปี 2560 ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 1. นางสุวัฒจณา  กะลำพัก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  2. นางสาวศนิชา  คุ้นประเสริฐ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  3.นางบังอร  มั่นปาน สังกัด เอกชน  4.  นางอรทัยภ์  ทำมา  สังกัด อาชีวศึกษา  5. นางกรกมล  เมธีวรกิจ สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ณ สถานที่จัดงานวันครูของแต่ละสังกัด

79733          1036264

S__30187539      ครูสุวัฒจณา 2

S__9773132_0