มอบเข็มกลัดพระพฤหัสบดี รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี มอบเข็มกลัดพระพฤหัสบดี รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2562   1.นางรื่นฤดี สินธวาชีวะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยสารพัดช่างสุพรรณบุรี   2. นางสาวชบา พันธ์ุศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สพ.1  ผู้ได้รับรางวัลประเภทบุคคล ระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA