ยอดเงินสงเคราะห์รายศพและรายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม

ยอดเงินสงเคราะห์รายศพ ประจำเดือน สิงหาคม 2559 และประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ถึงแก่กรรม งวด 8/2559 (ได้รับแจ้งการถึงแก่กรรมระหว่างวันที่ 21 มิถุนายนกรกฎาคม 2559)ถึงแก่กรรมสิงหาสิงหาคม