รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี 2559

มอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ในงานวันครู ประจำปี  2560   จำนวน 4 ราย  ดังนี้  (1.) นายบุญเลิศ   แสงดี  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   (2.) นายมานัส  ทิพย์สัมฤทธิ์กุล   ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนสงวนหญิง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 9      (3.) นายพัฒนา   พวงมาลี  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3    ( 4.) นางสาวประภา   ทำจะดี  ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส  สังกัดการอาชีวศึกษา

16128277_1327719207267797_2018406756_n

16145353_1327716030601448_1762506678_o    16128872_1327715907268127_56026235_n

16144331_1327974060575645_739367506_n     16176260_1327716670601384_933876069_n

16129231_1328000843906300_1127520432_o