ร่วมประชุมการจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัด

เมื่อวันที่  26 – 27  มิถุนายน 2560 นางอุษา  ฉัตรเที่ยง นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมการจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัด ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

aKxY4My12l_1498640809   1GeuNLVzee_1498640808   Cwbb0I9djQ_1498640811   YijwOAgB1N_1498640811   tNhOADbOoz_1498640812   j0wODZbLyF_1498640809   mYymQoozmn_1498640811   1f0W48jpeE_1498640810   259375   259326   259323   121315   30331