วางหรีดและมอบเงินศาสนพิธีแก่ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

วางหรีด วางหรีด2 วางหรีด

วางหรีด3 วางหรีด4 วางหรีด5