อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัด”

ประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในการทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดภาคกลาง  11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี , พระนครศรีอยุธยา , นนทบุรี , สระบุรี , กรุงเทพมหานคร , สุพรรณบุรี, ราชบุรี , เพชรบุรี , ประจวบคีรีขันธ์ , ปราจีนบุรี และ ระยอง เข้าร่วมอบรม  โดยมี ดร.พิษณุ  ตุลสุข เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธีเปิดและดร.ธำรง  น่วมศิริ  รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. , ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิภาพครู , ผู้อำนวยการสำนโยบายและยุทธศาสตร์ และผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง ร่วมบรรยายพิเศษ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มที่ 1 งานอำนวยการ  และกลุ่มที่ 2 การพัฒนา ระบบงานและการบริหารจัดการงาน ช.พ.ค.– ช.พ.ส. การประชุมจัดขึ้นวันที่ 26 – 28  พฤษภาคม  2560  ณ หาดแสงจันทร์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง

P5273544   P5273534   P5273539   P5273542   P5273518   P5273543   P5273515   P5273527   P5273532     P5273530   P5273549      P5273557   P5273587   P5273580   P5273575   P5273602   P5273603   P5273617   P5273633   P5273664   P5273641   P5273667   P5273656   P5273662   P5273632   P5273668   P5273717   P5273718   P5273719   P5273745   P5273682   P5273687   P5273683    P5273708   P5273712   P5273732   P5273735   P5273765   P5273806   P5273809   P5273829   P5273827   P5273783    P5273844   P5273842    P5273760     P5273700   P5274027 P5274009    P5284045   P5284054   P5284051   P5284056   P5284058  P5284060   P5284042   P5284050   P5284176   P5284108   P5284106   P5284111   P5284113   P5284116   P5284122   P5284124  P5284137   P5284126   P5284128   P5284132   P5284163