ออกหน่วยเคลื่อนที่ บริการครูนอกประจำการ

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อตรวจสอบสิทธิระบุทายาทและตรวจสอบทะเบียนประวัติของสมาชิกให้ถูกต้องครบถ้วน แก่สมาชิกสมาคมข้าราชการครูนอกประจำการอำเภอบางปลาม้า ณ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”

P1276192 P1276197 P1276198 P1276251 P1276255 P1276256 P1276245 P1276242 P1276267 P1276201 P1276208 P1276205 P1276294 P1276293 P1276298 P1276300 P1276303 P1276317 P1276318 P1276326 P1276327 P1276332 P1276342 P1276348