ออกให้บริการสมาชิก ช.พ.ค. ตามร้องขอ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการสมาชิก ช.พ.ค. ตามร้องขอ เพื่อทำระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ให้แก่ทายาทของสมาชิก ณ โรงพยาบาลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

PC142160 PC142166 PC142171 PC142181