แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการ ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการครูนอกประจำการ ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการ โดยมีการคัดเลือกประธานและกรรมการ เพื่อดำเนินงานด้านการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษานอกประจำการ เป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นศูนย์กลางของการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ทักษะการดำเนินชีวิต ทั้งด้านสุขภาพอนามัย การดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA