“โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง”

เมื่อวันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562  นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนายนอง
จำปาเงิน ประธานชมรมครูนอกประจำการและข้าราชการบำนาญอำเภอสามชุก เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วย “โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง” อำเภอสามชุก จำนวน 1 ราย นายประเทือง เหลือจันทร์  และนายเริงศักดิ์ ขุมทอง ตัวแทนชมรมครูนอกประจำการและข้าราชการบำนาญอำเภอเดิมบางนางบวช เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วย “โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง” อำเภอเดิมบางนางบวช จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.นายสมนึก มั่นปาน         2. นางอรอนงค์ พชรบรรยง

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA