“โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง”

เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนาย อนันต์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานชมรมครูข้าราชการบำนาญอำเภออู่ทอง เดินทางไปเยี่ยผู้ป่วย “โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง” อำเภออู่ทอง จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นางวนิดา หุตะเมขลิน 2. นางเชาวนีย์ เจริญพร

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เมื่อวันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ โดยนายมนัส รอดทัศนา ประธานสมาคมครูนอกประจำการอำเภอบางปลาม้า และสมาชิกของสมาคมครูนอกประจำการอำเภอบางปลาม้า เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วย “โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง” อำเภอบางปลาม้า จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.นางพรรณพิมล ลอยลิ่ว 2.นายเสงี่ยม อินทร์สุริยวงศ์

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA