โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและงบประมาณประจำปี 2562

นายทองใบ  โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้า เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและงบประมาณประจำปี 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนและงบประมาณประจำปี และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในองค์กรให้เพิ่มมากขึ้น  ในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ มะขามคู่รีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

P9010869 P9010867 P9010878 P9010897 P9010906 P9010930 P9010931 P9010937 P9010942  P9010920   P9010913 P9010884   P9010965  P9011025  P9011008P9011024