“ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู” อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 นายไพบูลย์ มูลละวงษ์ , นายปรีชา   คงสว่าง , นายชูชาติ คงมีชนม์ , นายพเยาว์ เอี่ยมสกุล , นายชัยรัตน์  มีสมหวัง และนางละออง มวลเสียงใส ครูอาสาอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จำนวน 6 ราย คือ 1.นายธีระทัศน์ จิระไชยบูรณ์ ป่วยติดเตียง,การทรงตัวเสีย 2. นายอาคม วงษ์จันทร์ ป่วยอัมพาต 3. นางสาวเกยูร วงศ์จันทร์ ป่วยเส้นเลือดในสมองแตก 4. นางสาวรัตนา วงศ์จันทร์ ป่วยเส้นเลือดในสมองแตก 5.นางกองสิน โพธิ์รัง เดินไม่ได้และตามองไม่เห็น  6. นางอุษา พรหมจันทร์ดา ชราภาพ,เบาหวาน ครูอาสาได้พูดคุยให้กำลังใจและมอบเครื่องเวชภัณฑ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป232007

232146

38720  38729

38743   38794